X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
سه‌شنبه 2 آذر‌ماه سال 1389

... زیباترین حرفت را بگو

شکنجهء پنهان سکوت ات را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگویند

ترانه ای بیهوده می خوانید.

چرا که ترانهء ما

ترانهء بیهودگی نیست

چرا که عشق

حرفی بیهوده نیست.

حتی بگذار آفتاب نیز برنیاید

به خاطر فردای ما

اگر

بر ماش منتی ست

چرا که عشق

خود فرداست

خود همیشه است.

بیش ترین عشق جهان را به سوی تو می آورم

از معبر فریادها و حماسه ها.

چرا که هیچ چیز در کنار من

از تو عظیم تر نبوده است

که قلبت

چون پروانه ای

ظریف و کوچک و عاشق است.

ای معشوقی که سرشار از زنانه گی هستی

و به جنسیت خویش غره ای

به خاطر عشقت!-

ای صبور! ای پرستار!

ای مومن!

پیروزی تو میوه حقیقت توست.

رگ بارها و برف را

توفان و آفتاب آتش بیز را

به تحمل و صبر

شکستی.

باش تا میوهء غرورت برسد.

ای زنی که صبحانه خورشید در پیراهن توست،

پیروزی عشق نصیب تو باد!

...

تقدیم به نازنینم فروغ